کتاب «بهار کردی» راوی تاریخ سیاسی معاصر کردهاست؛ تاریخی کە مبارزەی کردها را برای اعاده¬ی حقوق و دولت‌شدگیشان روایت می¬کند. این کتاب با آغاز روایت خود از رویدادهای خیانت آمیز