داشکاندن!

شناخت مسئلە کورد در ترکیە

نووسەر

علی ساریخان, فوزی بیلگین

وەرگێڕ

دکتر آزاد حاجی آقایی

304,200 تومان

توضیحات

شناخت مسئلە کورد در ترکیە

اين كتاب اثر بهنگامي است كه مارا قادر مي سازد تا از چشم دولت و نير هم از چشمان جامعه، از منظر گذشته و آينده به مسئله كورد در تركيه بنگريم.
کتاب پيش روي، در بردارنده مباحثي است كه از سوي آكادميسينها و متخصصان به منظور شفاف نمودن پيچيدگي هاي مسئله كورد در تركيه به نمايش گذاشته شده است. مسئله كورد موضوعي قديمي و ديرپا است كه بويژه در سي سال اخير از ابعاد منطقەاي و و بين المللي برخوردار گرديده است. كوردها كه بزرگترين اقليت بدون دولت در خاورميانه را نمايندگي ميكنند، از زمان وزش موج خود-گرداني در منطقه، بعد از جنگ جهاني اول خواهان اتونومي و برسميت شناخته شدن بوده و خواسته هاي ملي گرايانه آنان با خاتمه جنگ سرد فزوني بيشتري گرفته است. نویسندە نخست پديدايي ناسيوناليسم كورد، تكوين آن هاي در أواخر قرن نوزدهم در امپراتوري عثماني و سپس ميراث آن را در جمهوري جديد تركيه توضيح می‌دهد.
در بخش دوم؛ ماترك خشونت آميز تحميلي بر ناسيوناليسم كورد را مدنظر قرار داده و اين منازعه را از طريق كنشهاي حزب كارگران كردستان PKK، سازمان كوردي كه به بزرگترين بازيگر اين پروسه تبديل شده است، تحليل مي نمايد. در بخش سوم ابعاد بين المللي مسئله كورد را آنگونه كه در مناسبات در حال تحول تركيه با سوريه، عراق و ايران؛ موقعيت اقليت كورد در اين كشورها تموز يافته است؛ بررسي كرده و حول مسئله كورد در پايتخت‌هاي غربي به بحث و مناظره می‌پردازد.