حراج!

منازعه، دموکراتیزاسیون و کردها

نووسەر

دیوید رمانو, محمد گورسس

وەرگێڕ

دکتر آزاد حاجی آقایی

ژمارەی لاپەڕه

536

ISBN

978-622-6525-27-5

نۆرەی چاپ

دووهەم

مژار

سیاسەت

304,650 تومان

توضیحات

مساله کرد در خاورمیانه به عنوان یکی از دیرپاترین منازعات جهانی، بخش مهمی از سیاست‌های خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مساله در طول سده گذشته با گذر از ابعاد اتنیکی و هویتی صرف، ابعاد ژئو استراتژیکی و ایدئولوژیک نیز به خود گرفته و از همین رو در بخشی از معادلات جنگ سرد نیز جای گرفته بود. با ورود به سده‌ی جدید و تغییر معادلات جهانی، این مساله همچنان پایایی خود را تداوم بخشیده است. اما با کانونی شدن مفهوم دموکراسی در سیاست‌های جهانی و در ارتباط با مساله‌ی کورد سوالت جدیدی مطرح شده اند؛ آیا دموکراسی می تواند به حل مساله کرد در خاورمیانه منتهی گردد؟
آیا منازعه‌ی اتنیکی و خصوصا مساله‌ی کرد در خاورمیانه، راه را برای دموکراتیزاسیون هموار می‌نماید یا بر عکس، پایایی مساله‌ی کرد و سیاست‌های هویت‌طلبانه به مانعی برای دموکراتیزاسیون تبدیل می شوند؟
کتاب پیش رو با پی‌گیری این دو سوال اصلی، مساله‌ی کرد در خاورمیانه را در ابعاد تاریخی ، ملی و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌دهد؛ در نهایت نویسندگان این کتاب با تمرکز بر رویدادهای سده‌ی بیست و یکم کردستان و کشورهای خاورمیانه، براین باورند که مساله کرد در خاورمیانه، به خلاف نظر بسیاری از دولتمردان، بخشی از راه حل منازعات خاورمیانه به شمار می‌رود. کردها به عنوان بزرگترین گروه اتنیکی در راه دشوار دموکراتیزاسیون در خاورمیانه ، از نقشی بنیادین در ایجاد و ثبات دمکراسی برخوردارند و شکست در این مسیر می تواند راه را برای تمایلات اقتدارگرایانه بگشاید.

داگرتنی PDF