داشکاندن!

بهار کردی

نووسەر

دیوید لاورنس فیلیپس

وەرگێڕ

دکتر آزاد حاجی آقایی

کتب غیر مادیار

کتب غیر مادیار

304,200 تومان

توضیحات

کتاب «بهار کردی» راوی تاریخ سیاسی معاصر کردهاست؛ تاریخی کە مبارزەی کردها را برای اعاده¬ی حقوق و دولت‌شدگیشان روایت می¬کند. این کتاب با آغاز روایت خود از رویدادهای خیانت آمیز و بهرەکشی از کردها، داستان حیات سیاسی کردها را در قرن بیستم بازگو می نماید. رویدادهایی که در سالهای دهەی 80 میلادی به عملیات انفال مشهور گشته و به کشتار 182 هزار نفر در عراق و از جملە پنج هزار نفر طی فقط یک روز و ویرانی 4500 روستا ختم گردید. بخش دیگری از روایت این کتاب به تاریخ مبارزات سیاسی کردها در ترکیه می¬پردازد، مبارزه¬¬ی جدیدی که از سال 1978 و در نتیجه¬ی مبارزات حزب کارگران کردستان آغاز می¬شود. در نتیجه¬ی این دور جدید از مبارزه، تجاوزهای حکومت و سیاستهای نظامی دولتهای متعاقب ترکیه، منجر به آورارگی بیش از یک میلیون نفر از مردم شده است. مطالبات و خواستهای سیاسی کردها در سوریە نیز بخش دیگری از روایت این کتاب را شکل داده و به روایت تعریب و پاکسازی کردها در سوریە بە خاطر ابراز هویت کردی¬اشان می¬پردازد.
این کتاب از آن دست کتابهایی است که با تمرکز بر تاریخ چند دهه¬ی اخیر مبارزات کردها، به گونه¬ای پراگماتیستی پروراننده¬ی امید است