کتاب «بهار کردی» راوی تاریخ سیاسی معاصر کردهاست؛ تاریخی کە مبارزەی کردها را برای اعاده¬ی حقوق و دولت‌شدگیشان روایت می¬کند. این کتاب با آغاز روایت خود از رویدادهای خیانت آمیز و بهرەکشی از کردها، داستان حیات سیاسی کردها را در قرن بیستم بازگو می نماید. رویدادهایی که در سالهای دهەی 80 میلادی به عملیات انفال مشهور گشته و به کشتار 182 هزار نفر در عراق و از جملە پنج هزار نفر طی فقط یک روز و ویرانی 4500 روستا ختم گردید. بخش دیگری از روایت این کتاب به تاریخ مبارزات سیاسی کردها در ترکیه می¬پردازد، مبارزه¬¬ی جدیدی که از سال 1978 و در نتیجه¬ی مبارزات حزب کارگران کردستان آغاز می¬شود. در نتیجه¬ی این دور جدید از مبارزه، تجاوزهای حکومت و سیاستهای نظامی دولتهای متعاقب ترکیه، منجر به آورارگی بیش از یک میلیون نفر از مردم شده است. مطالبات و خواستهای سیاسی کردها در سوریە نیز بخش دیگری از روایت این کتاب را شکل داده و به روایت تعریب و پاکسازی کردها در سوریە بە خاطر ابراز هویت کردی¬اشان می¬پردازد.
این کتاب از آن دست کتابهایی است که با تمرکز بر تاریخ چند دهه¬ی اخیر مبارزات کردها، به گونه¬ای پراگماتیستی پرورانندەی امید است…